Årsplan och budget 2018

Vid en pressträff i Vasaparken idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck årsplan och budget för 2018 tillsammans med företrädare för våra samarbetspartier (MP), (C) och (KD). Satsningar på kompetensutveckling och utbildning samt kultur-, idrott och fritid ligger i fokus. Styrelser och nämnder tillförs extra medel omfattande 97,3 miljoner kronor för ökade demografiska behov. Utöver detta läggs totalt 98,5 miljoner kronor ut i ramarna för särskilda prioriteringar.

Markus Lindgren (MP), Amanda Agestav (KD), Anders Teljebäck (S) och Vicki Skure Eriksson (C).

 

Idag presenterar vi budget för fjärde gången i Samarbete för Västerås, det är en stark budget. Vi tar höjd för framtida investeringar, sätter fokus på det livslånga lärandet och stärker upp stödet till föreningar och studieförbund. Dessutom fortsätter satsningen på önskad tjänstgöringsgrad, denna gång inom kulturområdet, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Västerås är staden där framtiden börjar.

Västerås har dock ett angenämt problem: vi växer. Detta innebär att vi behöver göra plats för inflyttade och nyfödda invånare, men också att vi behöver bygga för ökande behov och viljor hos oss som redan bor här. Framför allt saknas bostäder för äldre som vill minska sin boyta och har lättare behov av stöd och hjälp i vardagen, samt för unga på väg ut i livet.

Vi har genom flera budgetar i Västerås stad satsat extra medel för ökad byggnation och förbättrat underhåll. Vi använder den statliga byggbonusen under de kommande åren för konkreta insatser för att stärka byggandet av bostäder och verksamhetslokaler.

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande.

Vi riktar de stora satsningarna mot förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Västerås. I satsningar på hållbart ledarskap och löneökningar läggs 9,5 miljoner kronor till skolnämnderna, varav 4,5 miljoner kronor läggs på ett lokalt lärarlönelyft i grundskolan och gymnasieskolan och 5 miljoner läggs på stärkt ledarskap och lönesatsningar i förskolan. Dessutom lägger vi 6 miljoner kronor i en extrasatsning gentemot vuxenutbildningen för att möta det ökade behov vi ser inom yrkesutbildningarna.

Livet består inte enbart av arbete eller studier. Vi ser kultur, idrott och friluftsliv som viktiga aspekter för ett socialt hållbart liv. Därför tilldelas Kulturnämnden samt Nämnden för idrott och friluftsliv ökade medel omfattande 5,1 miljoner kronor. Arbetet med att erbjuda heltid för stadens anställda fortsätter därför avsätts 1 miljon kronor till Västmanlandsmusiken för arbetet med att utveckla individuella lösningar för musikerna i Sinfoniettan. Skulpturen ”Vindarnas grotta” behöver renoveras och konserveras Kulturnämnden får för det syftet 1,4 miljoner kronor. Nämnden för idrott och friluftsliv får också 0,35 miljoner kronor för underhåll av badet på södra Björnön samt 0,5 miljoner kronor för förstärkt ekonomiskt stöd inom förvaltningen.

Det totala utrymmet för investeringar för perioden 2018-2021 uppgår till 4 780,7 miljoner kronor. Med ett resultatmål på 1,9 procent tar vi höjd för att fortsätta göra de investeringar som behövs.

Läs hela budgeten här.

 

facebook Twitter Email