Kyrkovalet: Vilka mål vill POSK ha?

21 augusti redovisade POSK sin kyrkopolitik i en debattartikel i VLT. Där kan man se att det
finns vissa likheter med det som vi i S förde fram i VLT 17 augusti.

Men det finns inslag i POSK-artikeln som behöver kommenteras. POSK påstår att den nuvarande
majoriteten i Västerås pastorat – S, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria liberaler i
Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan – inte satt upp mål för verksamheten.
Detta är inte korrekt. Fakta är att fem prioriterade målområden har gällt för Svenska kyrkan i
Västerås under större delen av nuvarande mandatperiod.

Första målet handlar om verksamheter för barn, ungdom och familj. Övriga mål gäller förnyelse
av gudstjänstlivet, utveckling av det diakonala engagemanget, ökade insatser för att få
fler aktiva i kyrkans verksamheter samt utveckling av musiklivet.
I årsplanen och budgeten för år 2017 preciserades målen ytterligare. Pastoratets chefsgrupp
satte även effektmål för att ytterligare tydliggöra hur målen ska uppfyllas.

Målen finns alltså, ingen tvekan om annat. POSK har naturligtvis all rätt att vara missnöjda
med de uppsatta målen. Det markerade man även tydligt när målen antogs.
Men vilka mål vill POSK ha istället? Det vet vi inte. Varken när målen diskuterades fram eller
senare har POSK pekat ut vilka mål man vill ha för Svenska kyrkan Västerås. Kanske är det
dags att göra det nu inför kyrkovalet?
POSK påstår också att den nuvarande majoriteten glömt bort utvecklings- och förändringarbetet.
Det är heller inte korrekt.

Inom både Svenska kyrkan i stort och i Västerås pågår ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete.
Detta kan som exempel bero på förändrade förutsättningar för verksamheten, nya
behov eller omprioriteringar till följd av brist på resurser.

Enbart under 2017 har flera satsningar gjorts. Barn och ungdomsverksamheten har utvecklats.
Avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet i Västerås pastorat hör hit. Konfirmandarbetet har
stärkts där konfirmandfesten i domkyrkan 31 augusti med Oscar Zia är ett exempel.

Ett annat exempel är arbetet med flyktingmottagande och integration som POSK berömmer –
tack för det! – i sin artikel. Utan tvekan gjorde Svenska kyrkan i Västerås stora och goda insatser
med egna resurser för ett gott flyktingmottagande. Det gäller också insatserna tillsammans
med Stadsmissionen för EU-migranterna.

500-årsjubiléet av reformationen, där mycket av verksamheten riktats till barn, kan det inte
vara många som missat. Omdaningen av domkyrkan inom projekt Besökscentrum är ett annat
exempel. Musiklivet, särskilt i domkyrkan, har utvecklats.

Medarbetare är viktiga för kyrkans verksamheter. Insatserna för en god arbetsmiljö och ökad
frisknärvaro har stärkts successivt. Pastoratets roll som arbetsgivare är under utveckling.
Medarbetarna ska också ha möjlighet till kompetensförstärkning. Nu i höst genomförs som
exempel en stor satsning på utbildning i bemötandefrågor som inkluderar HBTQ-perspektivet.
Vad är det som POSK vill utveckla och förändra? Det framgår inte av deras debattinlägg.
Även här bör POSK visa upp sina konkreta förslag innan kyrkovalet.

Görel Korkman
Thomas Karlsson
S-kandidater till Västerås kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email