Skolan först!

Skolan är viktigast för oss. Om vi får fortsatt förtroende att vara med och leda Västerås efter valet den 9 september, är skolan vår första och största prioritering nästa mandatperiod.

Vi har under den senaste mandatperioden lagt över 100 miljoner extra för kvalitetsförbättringar i skolan i Västerås, utöver kompensation för ökade löner och priser. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver satsa ännu mer och det kommer vi att göra under nästa mandatperiod.

Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. I Sverige ska vi konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Därför måste skolresultaten vändas. Alla elever ska mötas med höga förväntningar och ska nå skolans mål. Alla elever ska också kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov, för att uppnå sin fulla potential. Lärandet ska vara i fokus. Elevernas lärande i skolan är ett ansvar för hela staden; förvaltningar, bolag och de olika verksamheterna. Därför har kommunfullmäktige antagit mål för skolan som alla verksamheter ska styra emot. Här spelar även det privata näringslivet en viktig roll.

Under de kommande åren är vår stora utmaning att skapa en jämlik skola, där eleverna lär sig det de behöver för att klara vuxenlivet. En annan utmaning blir att se till att hela utbildningsväsendet håller måttet, från förskola till högskola och även vuxentutbildning och yrkeshögskola. Vi måste också arbeta aktivt med att vara en attraktiv stad, som gör att vi kan dra till oss bra arbetskraft men också jobba smart med hur vi använder kompetensen. Vi ska skapa en bättre matchning och samklang mellan utbildning och arbetsliv i Västerås med hjälp av höjd kunskaps- och kompetensnivå.

Det livslånga lärandet startar när barnet föds, men det är i förskolan som det pedagogiska lärandet startar. Socialdemokraterna arbetar för en förskola med lärandet i fokus och som är stimulerande för alla barn. Barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

I Västerås ska vi fortsätta med satsningen på utveckling av skolans personal. Lärarna är skolans viktigaste resurs och ska koncentrera sig på elevernas lärande i klassrummet. Därför krävs också andra personalkategorier, till exempel lärarassistenter, för att förstärka lärarnas roll. Skolans ledning har tillsammans med lärarnas ledarskap i klassrummet en avgörande betydelse för elevernas lärande, därför vill vi också se en utveckling av rektorns roll. Skolans undervisning ska ske med evidensbaserade metoder. Då krävs ett pedagogiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Barnen ska känna sig trygga i skolan. I Västerås skolor ska sexuella trakasserier, mobbning eller kränkande behandling inte tolereras i någon form. Åtgärder ska vidtas direkt om det ändå förekommer. Genom en förstärkning av elevhälsan, ska vi minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer behövs.

Alla elever ska kunna gå ut grundskolan med betyg så de är behöriga att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. För att få ungdomar att göra medvetna val, är det viktigt med studie- och yrkesvägledning tidigt. Barn och unga behöver få bättre kännedom om hela den breda och spännande arbetsmarknad som väntar på dem. En gymnasieexamen är nyckeln in till arbetsmarknaden, därför ska vi också ge alla elever förutsättningar att klara gymnasiet.

I vårt Västerås ska ingen elev lämnas efter.

 

Carin Lidman – skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Västerås

Anders Teljebäck – kommunstyrelseordförandekandidat för Socialdemokraterna i Västerås

 

Läs mer om vår skolpolitik i Västerås här.

facebook Twitter Email