BARNEN FÖRST – HÅLL SAMMAN VÄSTERÅS

Barnen först – Skolan viktigast. Det är utgångspunkten för den politik vi Socialdemokrater i Västerås går till val på. De resurser vi kan få fram lokalt och nationellt ska syfta till att stärka barnens uppväxtvillkor. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås.

Barnen först – Skolan viktigast

* Öka resurserna till grundskolan. De resurser vi tillför ska läggas på de skolor där behoven är som störst. Varje elev ska bli sedd och få en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan ska stärkas genom att fler skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och psykologer anställs.

* Satsa på att utveckla skolans personal. Lärarna är skolans viktigaste resurs och ska kunna koncentrera sig på elevernas lärande i klassrummet. Anställ därför andra personalkategorier, till exempel lärarassistenter. Stärk rektors roll. Skolans ledning har tillsammans med lärarnas ledarskap i klassrummet en avgörande betydelse för elevernas lärande.

* Öka personaltätheten i förskolan. Säkerställ att förskolans personal har relevant utbildning. Det behövs både förskollärare och barnskötare. Ge alla barn rätt till minst fem timmar om dagen i förskolan.

* Alla gymnasielever ska lämna gymnasieskolan med en examen. Stärk yrkesprogrammen bland annat genom att ge yrkesprogrammen högskolebehörighet. En gymnasieexamen är en viktig förutsättning för inträde på arbetsmarknaden.

Barnen först – Satsa på mormor och farfar

* Öka resurserna till boenden och hemtjänst. Avveckla beställar- och utförarmodellen. Genomför heltid som norm i alla verksamheter som finansieras av kommunen och avveckla delade turer.

* Höga kvalitetskrav och stärkt uppföljning av vård och omsorg. Bort med den detaljerade tidstyrningen. Lita på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Ge nya riktlinjer till biståndshandläggarna.

Barnen först – Stärk tilliten, öka tryggheten

* Satsa på förebyggande arbete. Bygg ut familjecentrum. Satsa mer på fritidsgårdar och fritidsklubbar. Förstärk socialtjänstens förebyggande arbete med bland annat fler fältarbetande socialsekreterare. Utveckla samarbetet med civilsamhällets organisationer.

* Intensifiera arbetet med att bekämpa brottsligheten tillsammans med Polisen. Fler poliser och polisanställda i Västerås. Bejaka kameraövervakning, ta bort buskage som orsakar otrygghet och förstärk belysning. Värna och utveckla Västerås parker och grönområden. Alla barn har rätt till en bra och trygg utemiljö.

* Genomför ett kulturlyft. Resurser tas fram för att göra en stor bred satsning på framförallt barn- och ungdomskulturen. Utveckla kulturskolan framförallt i våra stadsdelar. Stärk biblioteken som ska finnas i människors vardag. Ta fram förslag för vårt huvudbibliotek

* Satsa på ungdoms-, bredd- och elitidrott. Västerås ska vara en ledande stad när det gäller ungdoms- och breddidrott. Positionera Västerås som en stark elitidrottsstad. Utveckla nya idrottsanläggningar efter de behov som finns. Elitidrottsanläggningar ska huvudsakligen vara lokaliserade på Rocklunda. Efter innebandyarenan prioriterar vi utomhusarena för friidrotten. Bygg utomhusbassänger vid nya Lögarängsbadet.

Ladda hem vårt valmanifest här

Läs hela vårt program ”Håll samman Västerås” här.

facebook Twitter Email