Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna ser nu till att det tas fram en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet.

Skolans regler ska vara tydliga för eleverna. Lärare och annan skolpersonal ska bestämma i klassrummet och känna att de har stöd från hela samhället när de agerar för att säkra trygghet och studiero. Därför tar den S-ledda regeringen nu ta fram en nationell plan för studiero och trygghet.

Säger Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vice ordförande i grundskolenämnden, i en kommentar.

Den nationella planen var en del av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2018. Planen ska ha en bred ansats och omfatta flera områden. På så vis sätts riktningen för ett långsiktigt arbete med trygghet och studiero. Bättre studiero är också viktigt för att kunskapsresultaten ska fortsätta att öka

Vi behöver ett regelverk som stöttar skolans personal och bidrar till att de kan agera så att varje elev får en skolgång fri från hot, trakasserier och mobbing. Ingen lärare ska vara rädd för att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det.

Säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har nu gett en utredare i uppdrag att ta fram en bred plan för trygghet och studiero, som både stärker det förebyggande arbetet i skolorna och förbättrar regelverket, till exempel så att:

  • Skolorna bättre kan förebygga att elever inte utsätts för hot, våld och sexuella trakasserier (som till exempel hedersrelaterat våld- och förtryck) eller olämpligt innehåll på skolans digitala verktyg (som till exempel porr).
  • Se över behovet av kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal.
  • Ett mobilförbud på lektionerna införs (med rätt för rektor eller lärare att bestäm­ma att mobiltelefoner kan användas vid olika tillfällen för bestämda syften).
  • Det blir lättare att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.
  • Skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar ökar. Det handlar om att tydliggöra regelverket samt ge ökat stöd så att skolans personal ska kunna använda verktyg för att upprätthålla trygghet och studiero.
  • Elever och vårdnadshavare i högre utsträckning tar del av skolans ordningsregler. Det handlar om att vara tydligare med att skolans mål som är att alla elever anstränger sig och visar respekt för sina lärare och klasskamrater. Därför får utredaren i uppdrag att se hur man bör göra för att vårdnadshavarna ska känna till skolans ordningsregler.

 

Presskontakt

Carin Lidman, 073-940 50 24, carin.lidman@vasteras.se

 

facebook Twitter Email