Överenskommelse klar: strukturerad avveckling av Västerås flygplats

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om att en strukturerad avveckling av Nya Västerås Flygplats AB ska inledas. Målen i punkt 140 i den överenskommelse som partierna i majoriteten träffat nås inte. I punkt 140 slås det fast att flygplatsbolaget 2022 ska klara sig på ett koncernbidrag som är väsentligt under 15 miljoner kronor. Delmål är: -20 miljoner kronor 2019 och -15 miljoner 2021. Det beskrivs också att toleransen mot avvikelser mot målen kommer att vara låg. 2019 hamnade bolagets resultat på -23,7 miljoner. Inte heller nås målen i den handlingsplan som kommunstyrelsen beslutat om gällande flygplatsen.

Det är mot bakgrund av detta som våra partier är överens om att inleda en strukturerad avveckling av Nya Västerås Flygplats AB. Ett beslut om detta ska tas snarast och avvecklingen av den instrumentella verksamheten inledas så fort som möjligt.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck kommenterar:

Ibland behöver man riva av plåstret. Jag har levt med frågan om Västerås flygplats vara eller icke vara de senaste 20 åren och nu har vi nått vägs ände. Jag har i mina olika roller jag har haft under de här åren försökt att skapa förutsättningar för en utveckling av flygplatsen. Men nu finns det ingen väg framåt där vi långsiktigt ska kunna sänka underskotten i flygplatsbolaget till rimliga nivåer. Därför är den enda lösningen framåt en strukturerad avveckling av bolaget där vi frigör de resurser som Västerås stad idag lägger på flygplatsen och kan lägga det på andra ändamål. De mål för underskott vi satt upp i stadens handlingsplan, vilken vi Socialdemokrater ställt oss bakom i vårt högsta beslutande organ, 20 miljoner 2019 och under 15 miljoner 2021 kommer inte att nås. För 2019 blir underskottet 23,7 miljoner och underskotten kommer att öka framåt upp mot 25-30 miljoner.Det finns massor med uppsidor på en strukturerad avveckling. I en tid när vi behöver varje krona för välfärdsuppdraget så ger det ett välkommet tillskott, men inte bara det. Vi kan frigöra väldigt mycket mark nära Västerås city för olika ändamål, till exempel näringslivsetableringar. I vårt samarbete med L, C och Mp 140- punktsprogrammet har vi skrivit fast målen för underskottens sänkning och ytterligare skärp vad som ska hända 2022. Efter 2022 ska underskottet vara väsentligt under 15 miljoner kronor. Jag ser ingen möjlighet att gå någon annan väg än avvecklingsvägen. Låt oss ta ett långsiktigt beslut och befria oss från den hämsko på Västerås utveckling som flygplatsen utgör.

Bolagets egna prognoser visar att flygplatsen under överskådlig tid kommer att ha ett behov av ett koncernbidrag på mellan 25 och 30 miljoner, lågt räknat. Även om ny verksamhet eller nya finansiärer kommer till finns det ingen som helst möjlighet att nå de mål som finns beskrivet i punkt 140. Dessa mål finns också med i nu gällande ägardirektiv.

 

facebook Twitter Email