Tre prioriteringar för ett starkare Västerås

Socialdemokraterna i Västerås står mitt i sitt interna arbete för att formulera politiska riktlinjer som vi ska gå till val på 2022. Men än är mandatperioden inte slut. Socialdemokraterna kommer, tillsammans med samarbetspartierna, att lägga ytterligare en kommunal budget. Socialdemokraterna i Västerås representantskapsmöte beslutade den 24 maj 2021 om prioriteringar för återstoden av mandatperioden.

Vi socialdemokrater kommer att lägga all kraft på tre områden för ett starkare samhälle och ett starkare Västerås fram till valet nästa år. Det handlar om en likvärdig skola för alla barn och ungdomar. Ökad kvalitet i äldreomsorgen och ett tryggare Västerås för alla oss som bor här. Coronapandemin har visat oss hur viktig den kommunala välfärden är men också vilka utmaningar och problem som vi behöver ta tag i, säger Anna Nikula, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås.

Hittills under mandatperioden har vi inom vårt majoritetssamarbete ”Utveckling Västerås”lagt nästan 170 miljoner kronor extra till skola och förskola, nästan 127 miljoner kronor extra har lagts till äldreomsorgen, och för att jobba mer fokuserat med trygghet och ett Västerås som håller ihop har vi lagt sammanlagt nästan 28 miljoner kronor. Vi har därför goda förhoppningar om att vi även fortsättningsvis kommer att få gehör för våra prioriterade punkter.

Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar i den budgeten och för det politiska arbetet för återstoden av mandatperioden är

Likvärdig skola
Skolan och förskolan ska vara likvärdig, skolresultaten ska upp och insatser för att möta barnens individuella behov ska sättas in tidigt. Lärarbehörigheten ska öka.

Kvalitet i äldreomsorgen
Mer resurser behövs till den kommunala omsorgen. Fokus inom äldreomsorgen ska ligga på kvalitet, inte på kostnad. Inom äldreomsorgen ska vi arbeta bort delade turer och införa heltid som norm. Vi ska säkerställa att personalen har rätt utbildning och kan språket. De ska ges tillit och förutsättningar för att utföra yrket.

Ett tryggt Västerås
Västerås ska vara en trygg stad. Vi ska prioritera att: stoppa nyrekryteringen till organiserad brottslighet, arbeta förebyggande och samarbetet mellan staden och polisen ska stärkas.

facebook Twitter Email