En folkkyrka som är nära och öppen på riktigt

Söndagen den 19 september är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar över 16 år i möjlighet att bestämma om Svenska kyrkans framtid.

Precis som andra val är kyrkovalet ett vägval som handlar om vilka frågor är viktiga och vilka värderingar som ska gälla för Svenska kyrkans verksamheter.

För oss socialdemokrater är alla människors lika värde och lika rätt en grundläggande värdering. Vi vill ha en folkkyrka som är nära och öppen på riktigt, en folkkyrka där alla är värdefulla och välkomna när de kommer oavsett hur ofta man än deltar i kyrkans verksamheter.

Vi vill också att Svenska kyrkan ska fortsätta att utvecklas som en demokratisk folkkyrka där alla medlemmar blir sedda och hörda. Kyrkan får aldrig bli en angelägenhet enbart för de allra mest kyrkligt aktiva.

Här är fem frågor som vi socialdemokrater ser som viktiga framåt i tiden för Svenska kyrkan i Västerås:

Satsa på barn och unga. Barn, unga och familjer är av stor betydelse för kyrkans framtid. Vi vill öka resurserna för att satsa på dop och konfirmation. Vi vill också att fler yngre upp till 18 år blir aktiva i kyrkan. Barn- och ungdomsverksamheter som Västerås pastorat arrangerar ska vara avgiftsfria.

Solidaritet både hemma och borta. Kyrkan ska arbeta för solidaritet och rättvisa, både på hemmaplan i Västerås och i världen. Diakonin ska utvecklas. Fortsatt stöd ska ges till sjukhuskyrkan och andra verksamheter som betyder mycket när livet är skört. Även i fortsättningen ska Stadsmissionen, som står nära kyrkan, stödjas.

Utveckla kyrkans kulturliv med mera musik. Kulturlivet i kyrkan är levande och är hela tiden under utveckling. Musiken har en särställning i kyrkan. Vi vill utveckla musiklivet genom att ta till vara det klingande kulturarvet. Svenska kyrkan i Västerås har ett brett och tusenårigt arv av miljöer, musik, bilder, kunskap och tankar. Kulturarvet ska vårdas väl.

En schysst arbetsgivare. Svenska kyrkan i Västerås vara en schysst arbetsgivare som är attraktiv och intressant att arbeta hos. Medarbetarna har rätt till en god arbetsmiljö. Genom fortbildning och kompetensförstärkning ska medarbetarna kunna växa och utvecklas i sitt arbete. Justa villkor ska gälla även vid upphandling och inköp.

Ordning och reda i ekonomin. Kyrkan i Västerås står inför stora ekonomiska utmaningar. I spåren av en krympande ekonomi behöver verksamheterna anpassas till den nya verkligheten. Kostnaderna för lokaler måste fortsatt ses över och minskas. Svåra beslut kan behöva fattas eftersom pengarna inte räcker till allt.

Självklart ska kyrkan förmedla en kristen tro med ett budskap om kärlek och befrielse, hopp och livsmod. Vi vill även arbeta för att kyrkan ska bli intressant och relevant för fler medlemmar som idag är mindre aktiva.

Svenska kyrkan är en viktig resurs både för enskilda människor och för samhället. Kyrkan ska vara en stark röst för öppenhet, tolerans och solidaritet mot brister och orättvisor. På så sätt kan kyrkan och det kristna budskapet bli viktiga både i nuet och i det framtida samhället.

Jörgen Eklund, Britt Sandström, Britas Lennart Eriksson och Görel Korkman – S-aktiva i Svenska kyrkan Västerås

Publicerad i VLT 25 augusti 2021

facebook Twitter Email