POSK vision – en kyrka som styrs enbart av de mest aktiva

Hur ser den kyrkopolitiska gruppen POSK på demokratin och medlemskapet i Svenska kyrkan? Frågan måste ställas med tanke på hur POSK beskriver sin demokratisyn i sitt lokala program för Svenska kyrkan i Västerås.

Där skriver POSK att kyrkans beslutsfattare ska ”företräda församlingar”. POSK skriver även att valda ledamöter ska ha församlingsförankring och kunskaper om församlingslivet”.

Det är alltså bara de kyrkomedlemmar som är aktiva och kunniga på det sätt som POSK godkänner som ska få utöva inflytande. POSK framträder därmed som en kyrkopolitisk elitgrupp. Får POSK bestämma blir det en mycket stor förändring av demokratin och i synen på medlemskapet i kyrkan jämfört idag.

  • Kanske tänker sig POSK en utbildning med behörighetsprövning och godkännande från POSK för att en medlem ska få axla ansvaret som förtroendevald i kyrkan?
  • Kanske tänker sig POSK att det enbart är de mest aktiva medlemmarna – cirka 5 procent av alla medlemmar – som ska välja beslutsfattare bland de som godkänts?

I praktiken delar POSK upp kyrkans medlemmar i ett A- och ett B-lag.

Cirka 5 procent av medlemmarna finns med i POSK A-lag. Där finns de medlemmar som är mycket aktiva och väl förankrade i kyrkan. De får möjlighet till inflytande som ledamot.

Cirka 95 procent av medlemmarna hamnar i POSK B-lag. Dessa medlemmar kommer till kyrkan bara då och då. De tycker ändå att kyrkan är viktig och betalar troget sin avgift. Men för POSK är de bara betalare. Något inflytande ska de inte ha. De är ju inte förankrade och har inga kunskaper.

Vi socialdemokrater anser att alla medlemmar i Svenska kyrkan ska ha lika rätt och värde. I vår kyrka har alla medlemmar självklart både rösträtt och valbarhet. Det är också alla medlemmar, och inte bara de mest aktiva, som ska välja och utse vilka företrädare man vill ha.

Kyrkovalet 19 september handlar om hur kyrkan ska styras. I Västerås väljer vi företrädare till vårt lokala kyrkofullmäktige, till regionala stiftsfullmäktige och till det nationella kyrkomötet.

I kyrkovalet är det kyrkopolitiska grupper som går till val med sina värderingar, sina handlingsprogram och sina kandidater. Den som blir vald som företrädare för en kyrkopolitisk grupp som POSK företräder sin nomineringsgrupp och inget annat.

Det är även fritt för kyrkans medlemmar hur de vill organisera sig som kyrkopolitiska grupper inför kyrkovalen. POSK sympatisörer bestämmer helt själva om sin kyrkopolitik och vilka kandidater man vill ha på valsedeln. Detsamma gäller alla andra grupper. Detta är en grundläggande demokratifråga för flertalet medlemmar i Svenska kyrkan.

Socialdemokraterna arbetar för en öppen och inkluderande folkkyrka där alla medlemmar är sedda och hörda. För oss ger medlemskapet i kyrkan både rätten att rösta och att ta ansvar som förtroendevald. Det är en betydande skillnad jämfört med den exkluderande elitkyrka som POSK vill ha.

Det gäller alltså för medlemmarna/väljarna att ha koll på vilka värderingar och program man röstar på. Gå och rösta i kyrkovalet söndag den 19 september, och välj en grupp som säger ja till demokrati, rösträtt och valbarhet för alla medlemmar i kyrkan!

Jörgen Eklund, Britt Sandström, Britas Lennart Eriksson och Görel Korkman – S-aktiva i Svenska kyrkan Västerås

facebook Twitter Email