Välfärd, trygghet, klimat – Västerås kan bättre!

Inför 2022 års budget har Socialdemokraterna drivit på för att prioritera fyra områden: en likvärdig skola för alla barn och ungdomar, ökad kvalitet i äldreomsorgen och ett tryggare Västerås samt ett hållbart och klimatsmart samhälle.

I årtionden har vi människor levt på ett sätt som gör att vi utarmar jordens tillgångar. Om vi vill lämna en värld efter oss för våra barn och barnbarn att leva trygga i så behöver vi agera nu. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att tiden att agera är knapp. Därför driver vi Socialdemokrater på lokalt för att förenkla klimatsmarta val i vardagen, förbättra kollektivtrafik, förenkla cyklande samt bygga och planera en klimatsmart stad på alla plan. I budget för 2022 satsar vi över 20 miljoner kronor på att få fart på bostadsbyggandet och planera och bygga en mer klimatsmart stad.

Skolan är det område som fått allra störst satsningar under denna mandatperiod, hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen. Det pedagogiska lärandet i förskolan kommer efter denna mandatperiod vara tillgängligt för fler barn då vi utökat vistelsetiden för barn till föräldrar som är föräldralediga med syskon eller är arbetssökande.

I grundskolan är målet att alla elever ska gå ut med gymnasiebehörighet, alla elever ska få det stöd de behöver för att nå detta mål. Vi ser nu att resultaten vänder uppåt och fler klarar sig vidare in på gymnasiet, däremot är vi långt ifrån nöjda att likvärdigheten mellan och inom skolor inte vänder. Detta måste vi prioritera hårdare. En lyckad skolgång är den bästa garanten för ett gott liv och den enskilt bästa förebyggande åtgärden för att få unga människor att göra goda val i livet.

För att skapa ett tryggare Västerås behöver vi göra flera olika saker samtidigt. Att vara tuff mot brotten och mot brottens orsaker, samtidigt. Det förebyggande arbetet för att förhindra att människor över huvud taget hamnar på den brottsliga banan stärker vi nu bland annat genom det nya Trygghetsrådet, i samarbete med den lokala polisorganisationen.

Det kommunala ansvaret kring trygghet spänner från att planera våra stadsdelar på ett bra sätt, tidigt stöd till barn och familjer genom familjecentrum, öppna förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar med ett strukturerat trygghetsarbete tillsammans med polis, näringsidkare, föreningsliv, fastighetsbolag och socialsekreterare som arbetar i fält och att skapa goda förebilder för unga, till att unga går ut gymnasiet med godkända betyg och få ut vuxna människor i arbete och egen försörjning.

Dessutom fortsätter vi arbetet med att genomföra fysiska åtgärder på gator, torg och parker. Så som att röja buskage, ordna och laga belysning längs gång- och cykelvägar, och sanera klotter. En nyckel för en tryggare stad är nära samarbete mellan olika myndigheter, kommunens olika verksamheter och civilsamhället.

Ett anständigt samhälle ser till att de som varit med och byggt upp landet också får en god ålderdom. Pandemin har ställt behoven inom välfärden, och främst inom äldreomsorgen, i blixtbelysning. Därför har vi socialdemokrater sett till att äldreomsorgen fått mer resurser under denna mandatperiod.

Under mandatperioden kommer vi att ha arbetat bort de delade turerna och infört heltid som norm. Dessutom tar vi nu också itu med den detaljerade tidsstyrningen och jobbar för att få till en tillitsbaserad styrning istället. Detta innebär större makt för den enskilde att styra sin vardag tillsammans med den professionella bedömningen hos de anställda inom äldreomsorgen.

Allt som allt, vi ställer om samhället mot ett mer hållbart och cirkulärt leverne, vi prioriterar barn och utbildning samt trygghet och äldreomsorg. Det spelar roll vem som styr.

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Carin Lidman (S)

Kommunalråd

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd

Jonas Cronert (S)

Kommunalråd

facebook Twitter Email