Kyrkopolitisk plattform 2022-2025

Folkkyrka på riktigt 
Kyrkopolitisk plattform år 2022 – 2025
för Socialdemokraterna i Västerås

Alla människors lika värde och rätt är den röda tråden för Socialdemokratisk kyrkopolitik. Så har det varit sedan slutet av 1800-talet då socialdemokratins engagemang för kyrkan växte fram.

Till en början handlade det mycket om religionsfrihet och kyrkans ställning som den styrande maktens förlängda arm. Därefter har socialdemokratin steg för steg bidragit till att kyrkan gått ifrån att vara en maktkyrka till den demokratiskt förankrade folkkyrka vi ser idag.

Framåt i tiden vill vi fortsätta utveckla Svenska kyrkan som en öppen och demokratisk folkkyrka. Vår vision är en folkkyrka som är öppen och välkomnande oavsett hur ofta man kommer och oavsett kön, hudfärg, etnisk bakgrund, sexuell läggning, partitillhörighet etcetera.

Vi vill se en folkkyrka som för ut evangelium och berättar om kärlek, befrielse, hopp och livsmod. En folkkyrka som satsar på barn och de unga och som har ett rikt musikliv. En folkkyrka där dörren alltid är öppen för alla oavsett man är tvivlande, sökande och trosviss.

1. En folkkyrka som är nära och öppen på riktigt

Vi vill arbeta för en folkkyrka som är nära och öppen på riktigt där alla inkluderas. Oavsett hur ofta man deltar ska alla känna sig välkomna och värdefulla när de kommer till kyrkan.

Demokratin i Svenska kyrkan ska värnas. Alla som tillhör kyrkan ska kunna göra sin röst hörd om verksamheterna. Kyrkan får aldrig bli en angelägenhet enbart för de allra mest aktiva.

I en öppen folkkyrka kan många människor delta och medverka till kyrkans många olika evenemang, aktiviteter och verksamheter. Där kan man både finna och utveckla sin kristna tro.

Fler medlemmar ska välkomnas i verksamheterna. Medlemmarnas vilja att arbeta frivilligt i kyrkans verksamheter ska tas till vara. Församlingsråden i Västerås pastorats församlingar bör ta fram idéer för att öka medlemmarnas delaktighet och medverkan i den egna församlingen.

2. Utveckla gudstjänstlivet

Svenska kyrkan ska vara en viktig del i människors liv. Kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla. Men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I kyrkan ska det finnas trygga och öppna mötesplatser för människor med olika behov. Tro och tradition går ofta hand i hand.

Gudstjänstlivet är centralt. Det är ett levande andligt och kulturellt arv som kan utvecklas med flera uttryck. Ambitionen bör vara att fler upplever gudstjänsterna som relevanta och intressanta.

Församlingsråden bör ta fram idéer om hur gudstjänstlivet kan utvecklas i den egna församlingen. Ett syfte är att attrahera fler medlemmar att delta i gudstjänstlivet.

3. Satsa på barn och unga

Verksamheter för barn, ungdom och familjer är av stor betydelse för kyrkans framtid. Vi vill att fler yngre upp till 18 år att deltar och blir aktiva i kyrkans verksamheter.

Barn- och ungdomsverksamheter som Västerås pastorat arrangerar ska vara avgiftsfria. Konsekvenser för barn och unga av beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige ska alltid redovisas.

Församlingsråden bör ta fram idéer om hur barn-, ungdoms- och familjeverksamheterna kan lyftas fram i den egna församlingen. Ett syfte är att höja andelen döpta och konfirmerade.

4. Alla är lika värda

Svenska kyrkan är en viktig aktör i samhällslivet. Det är mycket viktigt att kyrkan utifrån sina grundläggande värderingar bidrar med sin kunskap och sitt engagemang till ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt.

Kyrkan ska medverka till ett inkluderande samhälle med medmänsklighet och tolerans. Alla ska behandlas lika oavsett kön, hudfärg, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning etcetera. I ett mångreligiöst samhälle vill vi att kyrkan främjar dialogen mellan olika trossamfund.

Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck eller kvinnoprästmotstånd. Västerås pastorat ska säkerställa att ingen diskriminering förekommer i verksamheten. Medarbetare och förtroendevalda ska fortlöpande få utbildning i frågor som gäller likabehandling.

5. Utveckla kyrkans kulturliv med mera musik

Svenska kyrkan i Västerås inrymmer ett brett och tusenårigt arv av miljöer, musik, bilder, kunskap och tankar i skrift och liturgi. Kulturlivet i kyrkan är i hög grad levande och är hela tiden under utveckling.

Kyrkan är en landets största kulturaktörer. Även i Västerås har kyrkan stor betydelse för kulturen. Detta är särskilt påtagligt inom musik- och körlivet. Musiken och körsången är en central del av gudstjänstlivet och betyder mycket både för församlingslivet och för körmedlemmarna.

Vi vill utveckla musiklivet genom att ta till vara det klingande kulturarvet. Den ideella kultur- och musikverksamheten i kyrkorna stimuleras, bland annat för att ge fler möjlighet att delta i körlivet. Kyrkornas kulturliv kan också utvecklas med flera och olika konstnärliga uttryck.

6. Vårda kulturarvet

Kyrkor och kyrkogårdar har mycket stort symbolvärde, och ska skötas och vårdas väl. De är platser där människor i nuet möter både det som varit och det som kan bli. Här möts både tro och tradition. Så långt som möjligt ska de vara tillgängliga för alla.

Men det kyrkliga kulturarvet är inget museum. Det är levande kulturarv som ständigt används och utvecklas samtidigt som det ska bevaras för framtiden.

Det är ett stort åtagande och ansvar för kyrkan att bevara det kyrkliga kulturarvet. Merparten av kostnaderna betalas genom medlemsavgiften. Vården av kulturarvet för framtiden blir svårare när kyrkans ekonomi krymper. Ökade statliga insatser för att framtidssäkra kulturarvet kommer att behövas.

Svenska kyrkan har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Västerås. En omfattande förnyelse av den slitna huvudanläggningen Hovdestalund har påbörjats och ska fullföljas. Bland annat uppförs ett nytt krematorium, nya verkstadslokaler och nya expeditionslokaler med flera byggnader. Omdaningen finansieras genom begravningsavgiften.

7. Solidaritet både hemma och borta

Svenska kyrkan i Västerås ska arbeta för solidaritet och rättvisa både på hemmaplan och i världen. Kyrkans diakonala engagemang ska tas till vara och utvecklas.

Fortsatt stöd ska ges till sjukhuskyrkan och andra verksamheter som är av stor betydelse när livet är skört. Västerås stadsmission, som finns nära Svenska kyrkan, ska stödjas. Ekumeniken, samarbetet med andra kristna kyrkor, är viktigt för Västerås pastorat.

Svenska kyrkan i Västerås ska arbeta aktivt för att medverka till att ta emot och integrera invandrare, asylsökande och flyktingar i samhället. Stöd ska också kunna ges till EU-migranter.

8. Vårda skapelsen för framtiden

Skapelsen måste vårdas och värnas. Ett aktivt arbete med miljö- och klimatfrågor är angeläget och nödvändigt.

I solidaritet med framtiden måste en hållbar utveckling eftersträvas, exempelvis genom ökad användning av förnyelsebar energi. Miljöriktiga och rättvisemärkta produkter ska efterfrågas och användas inom Svenska kyrkan Västerås.

Planer för en successiv anpassning av fastigheter, begravningsverksamhet och församlingsverksamhet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv bör tas fram av Svenska kyrkan Västerås. Svenska kyrkans arbetsmetod och nationella normer för miljödiplomering ska tillämpas.

9. En schysst arbetsgivare

Svenska kyrkan i Västerås vara en schysst arbetsgivare som är attraktiv och intressant att söka sig till och arbeta hos. Principen om lika lön för lika arbete är självklar för oss.

Medarbetarna har rätt till en god arbetsmiljö. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska förstärkas även i fortsättningen. Arbetssättet kan bli mera individinriktat med fokus på lösningar för arbetspåverkande ohälsa oavsett om den uppstår i arbetet eller på annan sätt.

Arbetsrelaterade orsaker till ohälsa ska klarläggas så att den kan förebyggas och undanröjas. Insatserna för rehabilitering och friskvård är viktiga och ska vidareutvecklas.

Medarbetarna ska kunna växa och utvecklas i sitt arbete. Därför ska det finnas möjlighet till utveckling, fortbildning och kompetensförstärkning.

10. Ordning och reda i ekonomin

Västerås pastorat står inför stora ekonomiska utmaningar. De samhällsekonomiska effekterna av pandemin Covid-19 påverkar hela Svenska kyrkans ekonomi negativt under flera år framöver. Därtill försämras kyrkans ekonomiska situation av minskat medlemsantal.

Den försämrade ekonomin för med sig påfrestningar inom kyrkans verksamheter. I det läget behövs ordning och reda i kyrkans ekonomi och att resurserna används till rätt verksamheter. Tydliga mål om vad som ska utföras är ett viktigt redskap för den medlemsvalda styrningen.

I spåren av en krympande ekonomi behöver verksamheterna anpassas till den nya verkligheten. Kostnaderna för fastigheter och lokaler måste minska. Vissa fastigheter kan komma att säljas, medan andra upplåts till andra ändamål. Ändå är det troligt att det blir färre medarbetare i församlingsverksamheten åren framöver.

Upphandling och inköp av varor och tjänster måste hanteras rationellt och effektivt för att pressa kostnaderna. Alla enheter inom Västerås pastorat måste därför följa de avtal om inköp av varor och tjänster som gjorts av Svenska kyrkans olika organisatoriska nivåer.

Vid upphandling och inköp av varor och tjänster ska krav ställas om sociala villkor för medarbetarna vid anlitade företag. Kontroll ska alltid göras med Skatteverket om berört före avtalstecknande. Hänsyn ska också tas till den miljö och klimatpåverkan som aktuella tjänster/produkter kan ha. Samma villkor ska gälla för eventuella underleverantörer.

 

Den kyrkopolitiska plattformen är fastställd vid Socialdemokraterna i Västerås representantskap 24 maj 2021

facebook Twitter Email