En värdig ålderdom

Alla har rätt att leva ett innehållsrikt och meningsfullt liv oavsett ålder. Vi lever allt längre och fler har tid och möjlighet att delta i samhällslivet. Våra äldre är en resurs att ta tillvara i utvecklingen av kommunen.

Äldreomsorgen är ett av våra prioriterade områden. Alla äldre ska leva sina liv utifrån respekt och mening. Omsorgen ska därför vara utformad utifrån den enskildes behov och ske i dialog. Den minutstyrning som äldreomsorgen präglas av idag ska bort och ska i stället ersättas av samplanering i dialog med den äldre. Omsorgen ska utgå från individuella behov och samtidigt vara modern. Som medarbetare ska man ha möjlighet att både vårda och skapa relationer. För det krävs personal med rätt kompetens och som har tid och utrymme även för samtal och en kopp kaffe. Därför vill vi socialdemokrater ge förutsättningar för anställning av mer personal i äldreomsorgen. Det ska vara goda arbetsvillkor där medarbetarna trivs och utvecklas.

Samverkan mellan kommunen, regionen, näringslivet och civilsamhället ska utvecklas. Tillsammans kan vi ta innovativa och spännande initiativ för att skapa förutsättningar för en hög livskvalitet för äldre.

I vårt Västerås ska äldre kunna fortsätta att leva ett aktivt liv i de bostadsområden där de bor. Där ska det finnas platser att mötas på, uppleva kultur och tillfällen till aktiviteter för att främja välmående. Det är också viktigt att det finns möjlighet att bo kvar på området. Därför ska det i alla områden finnas attraktiva bostäder som matchar olika livssituationer.

Om livssituationen förändras ska kommunen snabbt vara beredd på att möta upp med åtgärder som utgår från individens förändrade behov.

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE ÄLDREOMSORG I VÄSTERÅS

  • Vi ska öka stödet till civilsamhället i våra bostadsområden för att främja ett aktivt liv i alla åldrar.
  • Vi ska tillskapa trygghetsboenden i fler bostadsområden.
  • Vi ska bygga ut äldreomsorgen med fler medarbetare och kompetenshöjande satsningar ska göras.
  • Att kunna prata, skriva och läsa svenska språket är nödvändigt inom äldreomsorgen. Detta för såväl den medmänskliga kommunikationen som den medicinska omsorgen. Kommunen ska som arbetsgivare säkerställa att all personal vid behov ges möjlighet till språkutbildning.
  • Vi ska säkerställa att det i alla särskilda boenden finns en personlig läkarkontakt.
  • Den enskildes självbestämmande över sina insatser i hemmet ska öka.
  • Den icke-vinstdrivande äldreomsorgen ska prioriteras.

facebook Twitter Email