Klimatet – vårt ansvar

De val vi gör i vår vardag påverkar vår framtid. Västerås stad som organisation ska skapa förutsättningar som stöttar västeråsarna att leva hållbart. Tillsammans med barn och unga, civilsamhälle och näringsliv ska kommunen bidra till att öka kunskapen och engagemanget hos västeråsarna att bidra till en hållbar utveckling.

Självklart ska såväl miljön som barnen vistas i och maten de äter vara giftfri.

Vatten är vår viktigaste naturresurs. Utsläppen till dagvattnet ska minska och vattenreningen ska förbättras när det gäller läkemedel och andra miljöfarliga ämnen. Mälarenergi ska därför höja investeringstakten i dagvatten- och avloppsnätet för att Mälaren ska må bättre. Denna fantastiska sjö är en tillgång för Västerås på många sätt. Att kunna leva nära vatten är en av Västerås många fördelar. Vi socialdemokrater vill att det vattennära livet ska kunna fortsätta på ett tryggt och hälsosamt sätt för alla västeråsare. Den kemiska statusen i Mälaren ska därför prioriteras.

Omställningen av bussar och bilar är nödvändig för att främja och för att i framtiden också garantera bra luft i vårt Västerås. Det ska skapas incitament för att minska antal förbränningsmotorer och övergå mer till eldrivna fordon, kollektivtrafik, gång och cykel.

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till förnybar energi. Västerås kommun har en stor roll i omställningen och övergången till ett fossilfritt lokalsamhälle. Därför är det av största vikt att Mälarenergi kvarstår i kommunal ägo.

Omställningen till fossilfria energialternativ innebär ökad elanvändning. Den ökade användningen av elfordon innebär en ökad efterfrågan på elkapacitet, laddinfrastruktur och lokal elproduktion. Vi socialdemokrater vill därför öka investeringstakten för att möta invånarnas behov för att klara omställningen.

Även avfallshanteringen är en viktig fråga eftersom hanteringen och sorteringen av avfallet har påverkan på vår miljö. Att underlätta för invånarna att sortera mer och bättre kan göra mycket för kommunens miljö. Det behövs effektivare system för västeråsarna att sortera ut avfallet.

Kommunen ska utvecklas hållbart och det görs bland annat genom en hållbar fysisk planering som skapar förutsättningar för hållbart byggande, utvecklad kollektivtrafik och säkra gång- och cykelbanor.

Grunden för en hållbar kommun läggs i byggandet av den.

Vi ska påverka den kommande översiktsplanen för att Västerås i större utsträckning ska utveckla platseffektivitet, ekosystemtjänster och transporteffektivitet. Det är också viktigt att Västerås stads beslutade program för ekologisk hållbarhet omsätts i handling.

Vi ser också vikten av att prioritera gång- och cykelvägar i kommunen för en tryggare och mer miljövänlig trafik. För alla som inte kan cykla eller promenera ska bussen vara det självklara förstahandsvalet. I Västerås ska det finnas kollektivtrafik som uppfyller invånarnas olika behov och det är viktigt är att kollektivtrafiken knyter samman kommunens olika delar.

SOCIALDEMOKRATISKA FÖRSLAG FÖR ATT STÄRKA MILJÖARBETET I VÄSTERÅS

  • Vi ska förbättra läkemedelsrening i vårt reningsverk för en hög kvalitet i Mälarens vatten.
  • För att minska utsläppen från transporter och därmed säkerställa god luftkvalitet ska vi bygga ut laddinfrastrukturen i samspel med fastighetsägare och näringslivet.
  • För att uppnå våra gemensamma miljöambitioner ska Västerås stad som organisation vara fossilfri till 2030, där den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg.
  • Ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald.
  • Vi ska kraftigt bygga ut kollektivtrafiken med snabbare busstrafik och försök med tvärgående linjer.
  • I stadsplaneringen ska gång- och cykelvägar vara tydligt planerade och prioriterade.
  • Vi vill införa nya former av rabattkort i kollektivtrafiken för att underlätta för familjer att nyttja det kollektiva resandet.

facebook Twitter Email